นวัตกรรม​ความ​ปลอดภัย​บนท้องถนน​

Business

บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมแสดงนวัตกรรม อุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อรณรงค์ให้เกิด “The self explaining and forgiving road” ในงานจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน (International Symposium on Road Safety)


วันนี้ (1 พ.ย.62) โดยความร่วมมือระหว่าง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 (วสท.) เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเรื่องนวัตกรรม ความปลอดภัยทางถนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับงานประชุมดังกล่าวมีนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นธารา กัฟเวิร์นเมนต์ คอมเพล็กซ์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยทางถนน
เข้าร่วมประชุม เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาถนนอย่างยั่งยืน

นายสุภัทร พฤกษานานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลและบรรยายในเรื่องอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรเพื่อสร้างสรรค์ถนนที่ลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บ โดยแนวคิดที่ว่าถนนต้องสื่อสารหรือนำทางให้กับผู้ขับขี่ได้ทุกสภาวะไม่ว่าจะมีจุดอันตรายใดๆข้างหน้า และผู้ขับขี่ทุกคนมีโอกาสเกิดความผิดพลาดแต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วถนนต้องให้อภัยไม่ทำให้ผู้ขับขี่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต “The self explaining and forgiving road” รวมถึงแสดงอุปกรณ์จราจร ประเภทราวกันชน, ราวลูกกลิ้ง, ป้ายจราจร, อุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ ที่ช่วยลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชน เป็นต้น