กรมบัญชีกลางลงนาม MOU ธนาคารกรุงไทย

News Update

กรมบัญชีกลางลงนาม MOU ธนาคารกรุงไทย
เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้ให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

​กรมบัญชีกลางลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินรายได้หรือเงินอื่นจากประชาชนและภาคธุรกิจ ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยลดขั้นตอนการนำเงินส่งคลังให้กับหน่วยงานของรัฐ


​นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาล และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กรมบัญชีกลางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้และเงินอื่น ๆ จากประชาชนและภาคธุรกิจ
สำหรับระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เป็นระบบงานเบ็ดเสร็จสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต โดยประชาชนและภาคธุรกิจไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วยตนเอง

สามารถทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.cgd.go.th โดยการออกใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) เพียงเลือกรายการหรือหน่วยงานที่ต้องการ และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางฯ เมื่อประชาชนและภาคธุรกิจชำระเงินสำเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทันที และในขณะเดียวกันข้อมูลการรับและนำส่งเงิน
จะเชื่อมโยงเข้าระบบ GFMIS โดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานนำร่องที่เริ่มดำเนินการรับชำระเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางฯ แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธนารักษ์ และเตรียมขยายผลให้ส่วนราชการที่มีความพร้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีก 33 หน่วยงาน

 

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางฯ ให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ซึ่งเป็นระบบกลางในการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ ตั้งแต่การขอยื่นคำขอและเอกสารประกอบการชำระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยทั้ง 2 ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกันในขั้นตอนการรับชำระเงิน กล่าวคือ ผู้รับบริการจะยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Biz Portal เมื่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว หน่วยงานภาครัฐสามารถสร้างใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) ที่มีรหัสอ้างอิงของระบบการรับชำระเงินกลางฯ ส่งให้ผู้รับบริการทาง e-Mail เพื่อให้ผู้รับบริการนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตดังกล่าวผ่านช่องทางที่กำหนด โดยระบบการรับชำระเงินกลางฯ จะส่งข้อมูลการรับชำระเงินกลับไปยังระบบ Biz Portal เพื่อให้หน่วยงานออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการ ในขณะเดียวกัน ระบบจะนำเงินรายได้หรือเงินอื่นดังกล่าวส่งคลังหรือฝากคลัง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานนำร่องในการเชื่อมโยงข้อมูล
การรับชำระเงินรายได้และเงินอื่นของระบบการรับชำระเงินกลางฯ กับระบบ Biz Portal และจะขยายผลการใช้ระบบงานให้กับหน่วยงานภายใต้ระบบ Biz Portal ต่อไป
ในส่วนของธนาคารกรุงไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่าทางธนาคารกรุงไทยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
โดยการให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถชำระเงินผ่าน Payment Gateway ได้ทันที โดยการตัดเงินจากบัตรเดบิต/เครดิต หรือตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยโดยตรง รวมถึงการเลือกชำระเงินด้วยการนำใบแจ้งการชำระเงิน เช่น ค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ที่ได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือส่วนราชการ ไปชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารทั้ง Krungthai Next, Krungthai Corporate Online ตู้ ATM และช่องทางชำระบิลข้ามธนาคารที่ร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทยกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจน เครื่อง EDC ณ จุดบริการของกรมบัญชีกลาง