เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

News Update

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน​ ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง

พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ: องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนานานาชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง

ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง Royal Project Alternative Development Model จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และ เรื่อง การพัฒนาทางเลือกและบทบาทในการผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Alternative Development and Its Role in Implementing the Sustainable Development Goals) โดย Mr. Jorge Rios (นายโฮเอ่ ลิออส) ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

จากนั้นได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ​ จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี เสด็จทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “โครงการหลวง 2562” จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าภายในบริเวณงาน

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัด 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการ และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี

 

ดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาตินั้น มูลนิธิโครงการหลวง มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนของโครงการหลวง ให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูง ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นในโลก โดยรูปแบบการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หรือโครงการหลวงโมเดลนี้ นับเป็นศาสตร์พระราชา ที่มีหลักปฏิบัติสำคัญโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกมีการอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลจากการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรม คือ งานโครงการหลวง 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10″ นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟชื่อดังและดารารับเชิญอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ในครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวงผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่