“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

News Update

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” หรือ Participation, Development and Peace เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชน อันหมายถึงหนุ่มสาว ที่มีอายุตั้งแต่ 18–25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในขณะนั้น ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้มี วันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

โดยใช้คำขวัญเดียวกันกับคำขวัญปีเยาวชนสากลคือ“Participation Development and Peace”

ความเป็นมาเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ ตามที่สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนของชาติสมควรที่จะขอพระราชทาน “เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ” ใช้เป็นสัญลักษณ์ผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จนมีพระบรมราชานุญาต
ให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎใช้ประกอบเป็นเครื่องหมาย โดยมีรูปลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปโล่สีธงชาติ มีอักษรคำว่า “เยาวชน” สีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้องบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมี อุณาโลม เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลัง พัฒนา ชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง

นอกจากนี้ความสำคัญของวันที่ 20 กันยายน. ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ที่เยาวชนควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

สำหรับความหมายของคำว่า เยาวชน เดิมมีผู้กำหนดไว้แตกต่างกัน แต่ภายหลังที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2551 ได้กำหนดความหมายคำว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” ไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

อย่างไรก็ตามเป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติ ที่สำคัญ มี 3 ประการ คือ
1.เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 18-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรม
3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผล

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป:Cr;มณสิการ รามจันทร์

+++++++++