ศูนย์คุณธรรม ระดมสมอง แกนนำเครือข่ายคุณธรรม เตรียมจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11

Lifestyle News Update

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมเตรียมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 6 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายภาครัฐ ศาสนา การศึกษา ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรมฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิด “Sustainability with Moral” วิถีคุณธรรมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคุณค่าที่ดีสู่สังคมไทย
ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 กลางปี 2564 ด้วยการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการจัดงานแบบ Hybrid ผสมผสานการจัดแบบ On-site และ Online ในยุค New Normal เน้นการนำเสนอกรณีตัวอย่างด้านคุณธรรมที่จับต้องได้และเป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติตามได้ เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่นำเสนอข้อคิดเห็น บูรณาการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว เข้าถึงได้ และผลการจัดงานต้องแหลมคมสามารถผลักดันมุ่งสู่นโยบายสาธารณะ เป็นประเด็นขับเคลื่อนร่วมกันในสังคมไทย

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม