พช.นนทบุรี จับมือคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนการสร้างโอกาส สร้างพลังสตรีเมืองนนท์ให้เข้มแข็ง

Lifestyle News Update Uncategorized

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และเครือข่ายองค์กรสตรีจังหวัดนนทบุรี

โดยในวันนี้ ดร. วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี พลังสตรียุคใหม่ การดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึงความรู้ด้านโภชนาการที่มีประโยชน์

โอกาสนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุม นำเสนอภารกิจในการขับเคลื่อนงานสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดในการร่วมกันขับเคลื่อน โดยเน้นย้ำประเด็นหลักสำคัญ ผัก ผ้า นา หนี้ ได้แก่ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ขยายผลสู่โครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน และตามพื้นที่สาธารณะในชุมชน การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสมทบกองทุนเพื่อทอดผ้าป่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ด้อยโอกาส โดยในปีนี้จังหวัดนนทบุรี ไดกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และผู้สนใจร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสามารถโอนเงิน เข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนนทบุรี” ธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 050392130691