บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) แจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 64

Business News Update

ตามที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมการที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อีกทั้งรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตราที่ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1.(2) “ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ”

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคค์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 น. – 22.00 น.